Общи условия за продажби от “Онлайн магазин” на Аутмакс ЕООД
 
Страни
Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между "Аутмакс ” ЕООД, ЕИК 200143210 наричано по-долу за краткост “Аутмакс”, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта
http://outmax.bg съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост "Клиент", от друга.
 
Дефиниции и общи положения
Чл. 2 При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
"Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
"Онлайн магазин(и)" е уебсайт за електронна търговия на Аутмакс ЕООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, който позволява индивидуализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Чл. 3 При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия се вземат под внимание актуалните: „Политика по връщане на стоки от клиенти” и „Политика за работа с лични данни”
 
Съгласие
Чл. 4 (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от Аутмакс чрез “Онлайн магазин” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазина” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полето "Съгласен съм" и натискане на виртуалния бутон "Продължи" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на Аутмакс чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното зявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.
(4) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Аутмакс се счита за отделно договорено.
(5) Отделните индивидуални договори се считат за сключени с приемането на всяко електронно заявление.
(6) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за Аутмакс ЕООД не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
 
Публикуване на информация за стоките в “Онлайн магазин”
Чл. 5. (1) Аутмакс ЕООД публикува на адрес
http://outmax.bg кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез “Онлайн магазинa”.
(2) Аутмакс ЕООД не носи отговорност за некоректна информация в сайта, публикувана поради погрешно подадена информация от производителя или възникнала поради техническа грешка.
 
Цени
Чл. 6. (1) Всички публикувани в уебстраницата на “Онлайн магазин” цени са в български лева с ДДС, освен в случаите, когато изрично е посочено друго.
(2) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка.
(3) Цената за доставка се посочват отделно и зависят от вида на продукта, както и конкретни, текущо прилагани условия, промоции и политики на Аутмакс ЕООД.
(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата, по начина описан в чл. 3, ал.3
 
Време и начини на плащане
Чл. 7. Цената по чл. 6 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
- с банкова карта;
- с плащане в брой при доставка;
- с банков превод;
-по друг указан на уеб страницата на “Онлайн магазина” начин.
 
Права и задължения на страните
Чл. 8. (1) Аутмакс ЕООД се задължава:
• да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
• да достави в срок заявената за покупка стока
• да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
(2) Аутмакс ЕООД има право едностранно да откаже изпълнение на заявка на основание на вътршнофирмено решение или разпореждане, без да дължи обяснения относно наложилите неизпълнението обстоятелства. За същото Аутмакс ЕООД следва да уведоми или да направи опит за уведомяване на клиента, преди изтичане общия срок за доставка, по един от следните начини:
• чрез телефонно обаждане;
• чрез факс съобщение;
• чрез съобщение по елекронна поща;
(3) Нарушаването на която и да е клауза от страна на Клиентът освобождава Аутмакс ЕООД от отговорност по настоящия договор. Клиентът следва да обезщети Аутмакс ЕООД за пропуснати ползи или претърпени вреди от неизпълнението на договора.
 
Чл. 9. (1) Клиентът се задължава:
• да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
• да плати цената на стоката;
• да заплати цената за доставката, ако е приложима такава;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
• да получи стоката;
(2) Клиентът следва:
• да не подава фиктивни заявки или друга информация;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
• да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 
Доставка
Чл. 10. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка.
 (2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспортните нужди.
 
Предаване на стоката
Чл. 11. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Примащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 12, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Аутмакс за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп или условия за предаване на стоката в този срок, Аутмакс се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 12. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. при транспортирането стоката е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 11, ал. 2.
(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.
 
Лични данни
Чл. 13. (1) Аутмакс ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Аутмакс ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) Аутмакс ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:
webmail@outmax.bg
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Аутмакс ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 
Разкриване на информацията
Чл. 14. Аутмакс ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното съгласие на Клиента;
• информацията се предоставя на дружества, в които Аутмакс ЕООД притежава дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Аутмакс ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закон.
 
Разваляне на договора
Чл. 15. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 
Отговорност
Чл. 16. Аутмакс ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Аутмакс - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услугите извън контрола на Аутмакс.
 
Обезщетения
Чл. 17. Клиентът е длъжен да обезщети Аутмакс ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 
Арбитраж
Чл. 18. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 
Писмена форма
Чл. 19. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Аутмакс ЕООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
Недействителност
Чл. 20. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат/ недействителна/и, това няма да носи недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
Права на интелектуална собственост
Чл. 21. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на “Онлайн магазина” принадлежат на Аутмакс ЕООД, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.
 
Приложимо право
Чл. 22. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.