Общи Гаранционни Условия

OUTMAX.BG, предоставя търговска гаранция на продаваните стоки, съгласно установените и поети гаранционни срокове от производителите или вносителите (доставчици на Аутмакс ЕООД) на съответните стоки. Гаранционният срок за всяка стока е посочен в индивидуалната страница на продукта на сайта на магазина. Промяната на гаранционния срок на даден продукт се отнася за сделки сключени след момента на отразяване на промяната на сайта.
При попупка на стока, OUTMAX.BG издава гаранционна карта, валидна при действието на настоящите общи гаранционни условия и включваща следната информация:

• Име и адрес на Търговеца;
• Име и адрес на Клиента;
• Вид и модел на продукта;
• Количество;
• Серийни номера;
• Приложим гаранционен срок;

В случай на издаване на обща гаранционна карта, продуктовите детайли и гаранционния срок се описват и прилагат отделно за всеки продукт включен в картата.
За част от продуктите (например продукти на марките HP, Phillips, Dell, Toshiba и др.) гаранцията се предоставя на клиента директно от производителя или негов представител. В тези случай на клиента се предоставя гаранционна карта издадена от съответния производител или представител и попълнена и заверена от представител на OUTMAX.BG. Предоставянето на такава гаранционна карта на клиента освобождава от отговорност OUTMAX.BG спрямо гаранцията на този продукт и го изключва от обхвата на настоящите гаранционни условия. Същото се установява с нанасяне на информация в поле външна гаранция, на издадената от OUTMAX.BG гаранционна карта.
Гаранционно обслужване на продуктите обслужвани от Аутмакс ЕООД се извършва след представяне на повредените стоки в сервиза на фирмата.
Ангажиментът и разходите по доставката на стоките до сервиза и връщането им обратно са за сметка на клиента.
Ангажиментът и разходите по доставката на стоките до и от други сервизи, по време на ремонта са за сметка на OUTMAX.BG
При предаване на продукта следва да са спазени следните условия:

1. Стоките следва да бъдат в оригиналната си опаковка.
2. Продуктът трябва да бъде в добър външен вид, добре почистен, без видими следи от изпускания, удари или друга физическа намеса върху него. Не се допускат никакви технически или функционални изменения върху продукта.
3. Към продукта трябва да бъде приложен валиден номер на Оторизация за Връщане, получен по телефон или имейл.
4. Стоките следва да съдържат пълната си окомплектовка (аксесоари, зарядни устройства, адаптери, антени, дистанционни управления, батерии, дискове и други).
5. Документация на производителя (книжки, упътвания, гаранционни карти, регистрационни карти, листовки и други).
6. Гаранционната карта следва да придружава продукта при предаването му.

Посочените условия се налагат от изискванията на производителите и вносителите на стоките, които отговарят практически за гаранционния риск. В случай, че не разполагате с пълната окоплектовка на продукта или не можете да изпълните някое от условията, моля обърнете се към служител на OUTMAX.BG и го информирайте за проблема. От наша страна ще положим всички усилия да разрешим Вашия проблем и в тази връзка ще бъде добре да сме наясно предварително с всички обстоятелства.
Срокът за ремонт на продуктите обикновено е до една седмица, като във някои случаи е необходимо прилагане на разширен срок за ремонт в рамките на 15 работни дни. При възникнала невъзможност за спазване и на този срок, на клиента се предоставя аналогичен оборотен продукт до отстраняване на дефекта. При невъзможност за отстраняване на дефекта на клиента се предоставя възможност да замени продукта за аналогичен или по-добър, след доплащане предложено от OUTMAX.BG.
Търговската гаранция покрива единствено повреди свързани с производствени дефекти и дефекти в материалите, извън определените от производителя като нормални, неподлежащи на гаранционна поддръжка (брой изгорели пиксели и др.).
В случай, че производителя е определил и други условия ограничаващи търговската гаранция, то те стават част от настоящите гаранционни условия.
За някои специфични компоненти на стоките, като батерии, зарядни устройства, бързо износващи се модули и други, търговската гаранция може да бъде ограничавана допълнително.
Търговската гаранция може да бъде отказана при някой от следните случай:


• Неправилен транспорт, съхранение, инсталация, експлоатация или неправилно свързване на наличните входно-изходни интерфейси, включително ел. захранване,  цифрови и аналогови входове и изходи и др.;
• Неоторизиран ремонт или друга намеса, чрез отваряне на продукта;
• Експлоатация при условия и параметри извън указаните от производителя (влажност, температура, напрежение, запрашеност, осветеност и др.);
• Неправилна или недостатъчна поддръжка;
• Природни бедствия, механични или токови удари, вибрации, гръмотевици и всякакви условия пречещи на нормалната работа на продукта;
• Прекомерна употреба, нормална амортизация, нормално износване или изчерпване на ресурса им;
• Работата на софтуерни продукти или действия на трети лица или публични организации като електроразпределителни дружества, кабелни оператори, оператори на далекосъобщителни услуги и др.;
• В случай на софтуерни, хардуерни или механични изменения в продукта;
• При липса на част от съпровождащата окомплектовка;
• При свалени или нарушени контролни или гаранционни лепенки на продуктите;

Търговската гаранция не покрива повреди на консумативи, износващи се елементи, глави на тонери, мастила и други.
Моля обърнете внимание, че OUTMAX.BG не носи отговорност за загуба на информация, претърпени вреди, пропуснати ползи и всичко друго извън обхвата на настоящата търговска гаранция.
Независимо от търговската гаранция, OUTMAX.BG носи отговорност съгласно чл. 120 от ЗЗП относно съответствието на стоката с договора за продажба.